Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Mafu o.z, si váži Vaše súkromie a snažíme sa chrániť osobné údaje, ktoré nám poskytujete. Tieto Podmienky ochrany osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) vysvetľujú, ako zbierame, používame, chránime a sprístupňujeme Vaše osobné údaje.

Ako zbierame Vaše osobné údaje

Osobné údaje získavame priamo od vás.

Zbierame osobné údaje, ktoré nám poskytujete prostredníctvom formulára na našej webovej stránke, ktorý vyplníte pri žiadosti o materiálnu pomoc alebo pri žiadosti o poskytnutí materálnej pomoci (ďalej len. darcovský formulár). Údaje, ktoré zbierame, zahŕňajú: e-mail, meno a priezvisko, telefónne číslo. V prípade žiadosti o materálnu pomoc aj počet členov rodiny ich vek a pohlavie, adresu na Slovensku a kontakty na sociálne siete.

Taktiež zbierame osobné údaje informácie o vás zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ alebo komunikácií postredníctvom sociálnych sietí.

Naša organizácia sa zameriava primárne na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine s dočasným útočiskom v Slovenskej Republike. Preto si naši dobrovoľníci môžu vyžiadať pred spracovaním žiadosti potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobyto na území Slovenskej republiky.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na spracovanie Vašej žiadosti o materiálnu pomoc. Z Vašej žiadosti vytvoríme inzerát a hľadáme vhodného darcu materiálnej pomoci. Po výbere darcu zdieľame kontaktné údaje žiadateľa iba s vybraným darcom materiálnej pomoci a po výbere darcu budete informovaný o tomto zdieľaní predtým, ako sa tak stane. Tiež ich používame na vyhodnocovanie demografických údajov a na zlepšenie našich služieb.

Vaše osobné údaje používame pri spracovaní Darcovského formuláru.

Ak ste poskytli súhlas na marketingové účely, vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce činnosti:

  • ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

  • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

  • prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami,

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

Aké právne základy požívame?

  • zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov,

  • poskytnutie pomoci napr. pre dodávku tovarov a služieb,

  • oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach, poskytovať im technickú podporu a odborné školenia,

  • súhlas pre zasielanie informácií napr. pre potenciálnych záujemcov o produkty,

  • pri registrácií na súťaže alebo podujatia.

Kto je správcom osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je Mafu o.z., s kontaktnými informáciami: Mickiewiczova 2255/16, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, help@mafu.sk

Opatrenia na ochranu osobných údajov

Chápeme dôležitosť ochrany Vašich osobných údajov a preto prijímame všetky potrebné opatrenia na ochranu týchto údajov pred neoprávneným prístupom. Používame šifrovanie a pravidlá prístupu k ochrane údajov pred neoprávneným prístupom.

Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie a právo na obmedzenie spracúvania. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na prenosnosť údajov. Ak chcete využiť ktorékoľvek z týchto práv, prosím kontaktujte nás na help@mafu.sk

Komu vaše údaje poskytujeme?

Aby sme zaistili riadny chod združenia a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vaším osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o poštových doručovateľov, účtovnícku spoločnosť, auditorskú spoločnosť a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré poskytujú služby nám a s ktorými máme s cieľom chrániť vás uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EU).

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas a to: účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov, po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

Zmeny týchto podmienok

Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na tejto stránke a budú platné okamžite po ich zverejnení.